Shabbat Shekalim

Shabbat before Rosh Chodesh Adar

hebcal.com/h/shabbat-shekalim