Shabbat HaChodesh

Shabbat before Rosh Chodesh Nissan

hebcal.com/h/shabbat-hachodesh