Parashat Nitzavim-Vayeilech

Torah: Deuteronomy 29:9 – 31:30
Haftarah: Isaiah 61:10 – 63:9

hebcal.com/s/nitzavimvayeilech