Parashat Ki Tisa

Torah: Exodus 30:11 – 34:35
Maftir: Numbers 19:1 – 19:22 | Shabbat Parah
Haftarah: Ezekiel 36:16 – 36:38 | Shabbat Parah

hebcal.com/s/kitisa

Ki Tisa – Torah Portion – כי תשא | Hebcal Jewish Calendar

Parashat Ki Tisa (Exodus 30:11 – 34:35). Read on 03 March 2018 in the Diaspora. Torah reading, Haftarah, links to audio and commentary.