Parashat Devarim

Torah: Deuteronomy 1:1 – 3:22
Haftarah: Isaiah 1:1 – 1:27

hebcal.com/s/devarim