Parashat Beshalach

Torah: Exodus 13:17 – 17:16
Haftarah: Judges 4:4 – 5:31

hebcal.com/s/beshalach