Gy. gy.: 18.52.

Havdala: 19.55.

Ki tavo (2017-09-08)

Gy. gy.: 18.52. Havdala: 19.55.