Aharej Mot és Kedosim

Gy. gy. : 19.43.

Havdala: 20.56.

Aharej Mot és Kedosim (2017-05-05)

Gy. gy. : 19.43. Havdala: 20.56.