Napi programok 2017-08-01

Tish’a B’Av
08:00 Tisa BeAv